Privacy Statement

Privacyverklaring

Dagbesteding de Hofstede respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Welke gegevens en welk doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Rechten omtrent uw gegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

Recht Op Inzage

Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de doeleinden van de verwerking. Op uw verzoek zullen wij u informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid)

In onder meer de volgende gevallen mag u ons vragen uw gegevens te wissen:

  • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
  • U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens
  • Wanneer u met succes bezwaar hebt gemaakt (zie recht van bezwaar)
  • Wanneer wij uw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken 

Recht op beperking van de verwerking

Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer mogen worden verwerkt. U heeft recht op beperking in de volgende gevallen:

  • U betwist de juistheid van de gegevens
  • De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wil dat gegevens (nog) niet worden gewist
  • Wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u wil de gegevens behouden in verband met een rechtsvordering
  • Tijdens de behandeling van een door u ingediend bezwaar (zie recht van bezwaar)

 

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar

U mag bezwaar maken tegen te verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer uw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij uw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij een door u ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming

U mag uw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900 2001201.

 Wijzigingen

Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Dagbesteding De Hofstede

Eric en Carla Rensen

Rijnstraat 43 A

6686MH Doornenburg

06-48452735